ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDAWCZYM STOWARZYSZENIA PIŁKI RĘCZNEJ STAL MIELEC

Zarząd Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Stal Mielec informuje, że Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków odbędzie się 15.06.2023 o godzinie 18:00 (I-termin), oraz o godzinie 18:30 (II-termin) w siedzibie Klubu przy ulicy. Skłodowskiej 4.

Porządek obrad:

 • Otwarcie obrad Walnego Zebrania
 • Sprawdzenie obecności i kworum.
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór komisji Skrutacyjnej.
 • Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2022
 • Sprawozdanie finansowe 2022 rok.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
 • Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z punktów 6,7,8.
 • Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.
 • Ogłoszenie wyników.
 • Dyskusja.
 • Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.